ЗВІТ

КЕРІВНИКА ДНЗ № 43 «СОНЕЧКО»

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ММР ЗО

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ І ГРОМАДСКІСТЮ

ЗА 2020/2021 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад № 43 «Сонечко» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі ДНЗ), розташований за адресою: 72301, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олеся Гончара, буд.45, телефон 8(0619) 42-12-70 E-mail: dnz43lena@gmail.com, розрахований на 12 груп з наповнюваністю 217 дітей.

Відповідно до вимог законодавства щодо наповнюваності груп у дошкільному навчальному закладі групи комплектуються за віковими ознаками.

На початок 2020/221 навчального року в дошкільному закладі функціонувало 10 груп з наповнюваністю 206 дітей дошкільного віку:

- 1 група раннього віку (2-й р.ж)

- 2 група І молодшого віку (3-й р.ж.);

- 2 групи ІІ молодшого віку (4-й р.ж.);

- 3 групи середнього дошкільного віку (5-й р.ж);

- 2 групи старшого дошкільного віку (6-й р.ж.);

- 1 група логопедична (змішана);

- 1 група інклюзивна (6-й р.ж.).

Режим роботи дошкільного навчального закладу відповідає вимогам законодавства та типу ДНЗ - 10,5 годин за п’ятиденним робочим тижнем

з 7.00 до 17.30. Чергова група з 6.30 до 17.30. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні за календарем.

Адміністрацією дошкільного закладу дотримуються вимоги законодавства під час організації прийому дітей. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється протягом календарного року на підставі: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної комісії, направлення місцевого органу управління освітою. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Освітньо-виховна робота в дошкільному закладі в 2020/2021 н.р. здійснювалася за погодженим педагогічною радою та затвердженим завідувачем Планом роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Освітні послуги для населення здійснювалися українською мовою в межах законодавства.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом навчального року колектив дошкільного закладу № 43 «Сонечко» працював над проблемною темою «Арт - педагогіка як інноваційна технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання дітей дошкільного віку»

В плані вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Створення і підтримка сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Формування у дітей початкових увалень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;

3. Формування позитивної „Я-концепції” дошкільника на основі самопізнання та самоприйняття;

4. Розширення знань учасників освітнього процесу щодо основних завдань, форм і методів соціальної і фінансової освіти дошкільників.

5. Створення умов для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що виховується і навчається в інклюзивній групі.

Колектив дошкільного закладу протягом 2020/2021 н.р. керувався в своїй роботі державними документами :

Конституція України

Державна національна програма «Освіта» ( Україна – ХХІ століття)

Національна доктрина розвитку України у ХХІ столітті

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про мови»

Конвенція про права дитини

Положення про дошкільний заклад України

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Гранично допустиме навантаження на дитину

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Комплексні основні програми:

Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» (наук.кер. – Богуш А.М., упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В.,

" Оберіг" програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. Кер. Богуш Л.В.)

Григоренко Г.І.. Дорошенко З.П. та ін..) – нове видання 2015 року.

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.)

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.)

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт.– Бартєнєва Л.І.)

Парціальні освітні програми :

«Україна – моя Батьківщина», програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.,; за наукового редагування Райпольської О.Д.)

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред.- Низковська О.В., авт.– Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)

Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» ( авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт.- Лохвицька Л.В.)

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)

«Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.- Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт.- Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.)

Інструктивно – методичні документи:

Концепція громадянського виховання особистості

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» (від 20.03.08 р.. № 244/2008)

Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (від 13.10.2015 р. № 580/2015)

Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу ДНЗ» (від 06.06.2005 р. № 1/9 - 306)

Інструктивно – методичні листи МОН, МОН молоді та спорту України:

«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9 -583)

«Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 р. № 1/9-546) Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» /додаток до листа МОН України від 02.07.2019р. № 1 /9 – 419

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Всього штатних посад -63,54 : педагогічних працівників – 31,34; технічний персонал (в тому числі медичний персонал) – 32.2.

Всього працівників 57: з них жінок - 54; чоловіків - 3; пенсійного віку - 7; сумісників - 0; військовозобов’язаних - 5.

Фактично працівників: педагогічних працівників - 30; технічний персонал (в тому числі медичний персонал) –27.

Якісний склад педагогічних працівників:

Кваліфікаційна категорія, тарифний розряд Кількість Відсоток
«Спеціаліст вищої категорії» 3 10 %
«Спеціаліст першої категорії» 7 23 %
«Спеціаліст другої категорії» 9 30 %
«Спеціаліст» 9 30 %
дев’ятий тарифний розряд 2 7 %
педагогічне звання «вихователь-методист» 3 10 %

Педагогічні працівники приймаються на роботу з урахуванням вимог

чинного законодавства. Прийняття на роботу в заклад дошкільної освіти оформляється наказом керівника за укладенням строкового договору.

З метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної діяльності я як керівник закладу застосовую заходи до матеріального та морального заохочення до педагогічних та технічних працівників.

Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу по дошкільному навчальному закладу, погодженого з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

Одним зі способів заохочення педагогів в нашому дошкільному навчальному закладі є їх представлення до нагородження. За 2020-2021н.р. грамотами та подяками нагороджено 10 осіб, що становить 17,5 %.

Згідно зі штатним розкладом, на виконання Законів «Про освіту», «Про охорону праці» у наказі по ДНЗ розроблено і запроваджено в дію посадові інструкції працівників. Якість виконання посадових інструкцій перебуває під постійним контролем керівництва, про що свідчить перспективний план внутрішньо садового контролю.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводився аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та технічних працівників, доцільність їх розстановки. Аналіз якісного складу педагогічного колективу ДНЗ свідчить про зростання освітнього рівня педагогів. В минулому навчальному році на належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. До плану-прогнозу атестації внесені 4 (чотири), було атестовано – 4 (чотири) педагога. Впродовж між атестаційного періоду вивчалась робота вихователів: Ушакової І.М., Слащової О.В., Білецької І.Ф., Шкурко О.А. Рейтинги педагогів, що атестувалися тримаються на високому та достатньому рівнях. Помітне фахове зростання кожного педагога, про що свідчать атестаційні матеріали та якість проведених ними заходів. Конфліктних ситуацій за атестаційний період не виникало. Атестація пройшла в терміни чітко означені графіком.

За наслідками атестації педагогічних кадрів – 3 (три) педагога підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію та 1 (один) педагог підвищив кваліфікаційну категорію. Гласність атестації здійснювалася через оформлений у методичному кабінеті стенд «Атестаційний вісник», на якому розміщена певна інформація щодо ходу атестації: виписки із нормативних документів, графіки, списки.

У 2020/2021 н.р. підвищили свою професійну компетентність на курсах підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР – 5 (п’ять) педагогів, що говорить про стабільне зростання педагогічної майстерності, професіоналізму колективу, та, безумовно, впливає на якість освітнього процесу. Організовано інформування всіх педагогів щодо змісту матеріалів курсів на різних формах методичної роботи, які проводяться у закладі. Для педагогів дошкільного закладу створені умови для самоосвіти, підвищення професійного рівня.

Моніторинг професійної компетентності педагогів дошкільного закладу показав:

Освіта Кількість Відсоток
Активно-творчій 4 12.9%
Високий 6 19,35 %
Достатній 10 32.25%
Середній 8 25.8%
Низький 3 9.7%

Адміністрація дошкільного закладу намагається створити доброзичливу атмосферу, надати методичну допомогу педагогам.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного педагога, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями педагогів.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стиль керівництва дошкільного навчального закладу базований на гуманному ставленні до всіх учасників освітнього процесу та дієвий контроль, сприяли позитивній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

Впродовж навчального року в дошкільному закладі використовувалися різні види контролю, а саме: комплексний, тематичний, оперативний, оглядовий, епізодичний, попереджувальний, підсумковий.

Здійснення контролю згідно перспективного планування відбувалося у вигляді вивчення документації, перегляду різних форм навчально-виховної роботи, анкетування, проведення співбесід з педагогами. За результатами контролю оформлялися картки контролю, довідки, акти, інформації, в яких визначалися позитивні та негативні результати роботи персоналу. Надавалися рекомендації, контролювалося їх виконання.

Аналіз результатів контролю оприлюднювався на засіданнях педагогічної ради, на виробничих нарадах, на нарадах при завідувачі.

Контролем охоплені усі напрями і аспекти роботи дошкільного закладу.

Ключові питання, які знаходяться на постійному адміністративному контролі, це: охорона і зміцнення здоров’я дітей; стан освітнього процесу; якість організації харчування; дотримання вимог санітарного законодавства; результативність фінансово-господарської діяльності; охорона праці та дотримання техніки безпеки тощо.

Адміністрацією контролюються питання стану ведення ділової документації відповідальними особами.

Своєчасно здано статистичний звіт дошкільного закладу за формою 85-К.

У 2020/2021 навчальному році колектив дошкільного закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу контролювала стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.

Протягом 2020/2021 навчального року педагоги закладу регулярно приймали участь в он-лайн міських методичних об’єднаннях, вебінарах.

Під час педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Перегляд он-лайн занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

В продовж року я, як керівник прийняла участь у вебінарах, конференціях, конкурсах, що сприяло підвищенню мого професійного рівня:

- 11.09.2020 «Онлайн семінар «Вересневі зустрічі: науково –засади діяльності дошкільної ланки освіти у 2020 – 2021 н.р.» (м. Мелітополь)

- 03.03.2021 он-лайн навчання у фаховій школі на тему: «Інклюзивне навчання: міжнародний досвід впровадження в освітньому просторі»

- 13.05.2021-«VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Колектив дошкільного навчального закладу постійно працює над створенням власного іміджу сучасного ДНЗ.

Працює сайт дошкільного навчального закладу, де висвітлюються заходи проведені в дошкільному закладі, розміщуються консультації фахівців, робота з педагогічним колективом; надаються методичні рекомендації на допомогу педагогам, що сприяє обміну досвідом. Своєчасно оновлюються матеріали сайту.

За навчальний рік письмових скарг громадян щодо діяльності дошкільного закладу, які надійшли до керівництва та органів управління освітою не було.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичну службу дошкільного закладу № 43 «Сонечко» очолює вихователь-методист Шипова Наталія Василівна.

З метою формування в колективі позитивного педагогічного мислення в питаннях освітнього процесу , навичок співпраці та взаємодії для реалізації основних завдань дошкільного закладу на 2020/2021 н.р. були проведені п’ять педагогічних рад, на яких робота спрямовувалась на об’єднання спільних зусиль педагогічного колективу та батьків для того, щоб розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати її до життя в сучасному світі; педагоги реалізовували завдання щодо забезпечення гармонійного розвитку кожної дитини, створенню сприятливих умов для її особистісного становлення та творчої самореалізації; приділяли значну увагу розширенню у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що зорієнтовані на сталий розвиток; удосконалювали роботу ДНЗ та сім’ї щодо соціальної і фінансової освіти дошкільників.

Для підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з формування комунікативних якостей дошкільниками, свідомого відношення до найближчого оточення на протязі навчального року розвитку творчих здібностей засобами різних видів арт-терапії, забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Постійне проведення в дошкільному закладі «освітянських новин» дало можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику освітянських новин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури. Це сприяло підвищенню загальнокультурного рівня педагогів.

 Всі форми методичної роботи сприяли живому обміну досвідом, дали змогу адаптувати новітні ідеї до власних професійних можливостей та підвищити професійний рівень педагогів. Був відкритий Youtube – канал, на якому висвітлювались майстер-класи від педагогів, конкурси малюнків вихованців, цікаві заняття, конкурси серед родин вихованців ДНЗ. 

За наслідками стану освітньої діяльності колектив дошкільного закладу в підвів підсумки роботи щодо питання розвитку пізнавального інтересу в дошкільників в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності, та систематизував матеріал з проблемної теми «Розвиток творчих здібностей дошкільнят через формування пізнавальної активності в різних видах діяльності».

Педагогічний та дитячий колектив закладу приймав активну участь у громадському житті міста, зокрема проводились благодійні ярмарки (акції) задля допомоги хворим дітям, ветеранам ІІ Світової війни, виставки поробок на міському рівні.

Вихованці і педагоги ДНЗ були активними учасниками міських та обласних конкурсів:

-міський етап фестивалю - виставки фотомистецтва «Україна – рідний краї»;
- маленькі артисти дефіле «Екомода»;

- конкурсах «Танцювальні зірочки», «Знайки англійської мови», «Шахісти», «Любов’ю до матусі», «Щаслива родина, щаслива дитина», «Стежина до математики»;

- міський етап обласного фестивалю «Технологічний парк художньо-педагогічних ідей».

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Дошкільний заклад керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де вихованці не лише навчаються, а й формуються як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.

Організацію психологічної служби в дошкільному навчальному закладі здійснює практичний психолог Нелідіна Юлія Миколаївна. Документація практичного психолога ведеться у відповідності до вимог Інструкції «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах», яка складається: план роботи на рік; план роботи на місяць; зошит обліку дітей, які потребують особливої уваги практичного психолога; журнал психолого-педагогічного діагностування дітей; журнал обліку спостережень; журнал обліку проведення корекційної роботи; книга протоколів індивідуальних консультацій.

В дошкільному навчальному закладі створені умови для позитивного емоційно-психологічного клімату. Кабінет практичного психолога відповідає основним критеріям ефективної роботи психологічного кабінету. В кожній групі створені куточки психологічного розвантаження, які враховують вік дітей та їх психологічні проблеми.

Психологічною службою закладу щорічно проводиться діагностичне дослідження шкільної готовності випускників з метою прогнозування можливостей їх майбутньої освіти. Обстеження майбутніх першокласників проводиться згідно до комплексної діагностичної програми.

Завдяки успішній взаємодії педагогів, батьків і адміністрації закладу збільшився соціальний розвиток дітей. Діти всіх вікових груп мають позитивне самовідчуття. Юлія Миколаївна належним чином забезпечила психологічний супровід в освітньому процесі.

Практичним психологом проводилася діагностична та психологічна робота з вихователями, яка спрямована на: підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі; подолання стресових ситуацій; розвиток творчого потенціалу вихователів; надання невідкладної допомоги у гострих конфліктних ситуаціях, життєвих кризах особистості.

Аналіз результатів діагностування працівників ДНЗ №43 на визначення міжособистісних взаємин, розвинутості відносин в колективі показав стабільний рівень взаємин між працівниками та керівником. Члени колективу працюють єдиною командою, об’єднані єдиними творчими задумами про підвищення іміджу дитячого закладу та встановлення рівноправних партнерських відносин між адміністрацією, колегами.

За результатами анкет можна зробити висновки, що більша частина членів у колективі вважають, що соціально-психологічний клімат в колективі позитивний, своєю професією задоволені, з повагою відносяться до своїх вихованців, проявляють творчість в реалізації професійних обов’язків.

Опрацювавши відповіді надані батьками у анкеті щодо рівня задоволення їх умовами дошкільного навчального закладу, було визначено, що рівень задоволення батьків умовами ДНЗ, знаходиться на високому рівні. Приміщення у садочку та мікроклімат в групах дітей також були оцінені батьками на високому рівні.

Через вайбер групи батькам надавалися поради та консультації психологічного характеру.

Контроль за діяльністю психологічної служби дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем, вихователем-методистом та міською психологічною службою управління освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У 2020/2021 навчальному році в навчальному закладі було спрямовано роботу всіх служб на розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку.

Основним акцентом у освітньої роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

Для ефективного вивчення особливостей кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями було проведено діагностичне обстеження розумового розвитку, психологічних особливостей, моральних якостей за допомогою чого можна було відстежувати зміни, що відбувались у кожної дитини. В дошкільному закладі функціонує група для дітей логопатів в якій створені належні умови для ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи для дітей, які потребують корекції розумового розвитку.

В 2019 році у дошкільному навчальному закладі відкрилась інклюзивна група, яку відвідують 3 дитини з особливими освітніми потребами.

Для організації інклюзивного навчання дітей з ООП у дитячому садочку створені відповідні умови:

- створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку;

- облаштування кабінету практичного психолога, вчителя-логопеда для проведення корекційно-розвиткових занять;

- складання розкладу корекційних занять;

- забезпечення відповідним навчанням асистента вихователя та тренінги

для вихователів, практичного психолога та адміністрації;

- складання індивідуальних програм розвитку;

- ведення обліку годин корекційно-розвивальних занять;

- ведення журналу обліку роботи асистента вихователя;

- моніторинг освітніх досягнень.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент вихователя Алексєєва О.В., яка бере участь у розробленні та виконанні навчальних планів та програм.

Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги. Вихованцям інклюзивної групи надається необхідна психолого-педагогічна підтримка та корекційно-розвиткові послуги практичним психологом Нелідіною Ю.М., вчителем-логопедом Дерюгіною Н.В. та дефектологом Масловою О.В. з урахуванням індивідуальних потреб, зазначених у висновках ІРЦ.

Велика увага в дошкільному навчальному закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2020/2021 навчальному року проведено он-лайн батьківські збори «Підготовка старших дошкільнят до навчання у школі». Завдяки таким заходам батьки мали змогу познайомитися з умовами прийому дітей до школи, налагодити тісну співпрацю з початковою школою.

В 2020/2021 навчальному році до школи було підготовлено 73 вихованця. Вихователі старших груп: № 9 (логопедична), № 2, № 5, № 11: Ушакова І.М., Сергієва О.О., Луценко Г.М., Трофімова О.М., Лебедєва Н.В., Гридасова С.Н., Кудріч Т.А., Шевельова Н.В. активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти.

За результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання видно, що з 73 дошкільнят, майбутніх першокласників:

Рівень Кількість дітей Відсоток
Високий 13 18 %
Достатній 36 49 %
Середній 20 27 %
Низький 4 6 %

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі була організована робота гуртків :

- «Мудрі шахи» (розвиток інтелектуальних здібностей),
керівник Шевельова Н.В.;

- «Співаночка» (розвиток вокальних здібностей),

керівник Олексієнко І.В.;

- «Капітошка» (розвиток хореографічних здібностей),

Керівник Алафінова Л.В.;

- «Сонячні промінчики» (театральна діяльність),

керівник Дерюгіна Н.В.;

- «Wonder Kids» (англійська мова для дошкільнят),

керівник Кудріч Т.А.;

- «Уроки Гнома-економа» (гурток з економічного виховання),
керівник Ушакова І.М.

Робота в дитячому садку різноманітних гуртків дає можливість виконувати варіативну частину Базового компоненту дошкільної освіти.

До гурткової роботи було залучено 64 (33 %) вихованців молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Аналіз результативності роботи гуртків показав, що в дошкільному закладі на достатньому рівні діти отримують підтримку та розвиток природних нахилів та здібностей.

Батьківська громада має можливість бачити результати діяльності педагогічного колективу по розвитку у їх дітей елементів обдарованості на сайті ДНЗ, в фейсбуці, на сторінці ютуба, під час організації виставок-презентацій.

НАСТУПНІСТЬ ІЗ ШКОЛОЮ

У дошкільному начальному закладі № 43 приділяється значна увага забезпеченню перспективності та наступності в роботі ДНЗ та школи. Дошкільний навчальний заклад співпрацює з ЗОШ № 4. Робота по наступності викладена у спільному плані роботи між школою та ДНЗ, який затверджений керівниками. Впроваджуються у практику роботи спільні форми педагогічної діяльності та навчання педагогів.

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи розроблено методичні рекомендації щодо здійснення роботи з проблеми «Наступність роботи дошкільного навчального закладу і школи», оформлено тематичну папку «Майбутні першокласники». Колектив закладу значну увагу приділяє роботі щодо формування навичок мотиваційної готовності до шкільного життя: через ігрову діяльність, бесіди, читання, екскурсії до школи, зустрічі з вчителями. Заслуговує на увагу робота з батьківським загалом дітей старшого дошкільного віку щодо забезпечення їхньої готовності до навчання у школі: організація он-лайн зустрічі, надання консультацій.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Задля реалізації цих завдань:

- працювала інформаційно-педагогічна бібліотечка для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання, ходили разом з дітьми до школи на екскурсію;

- вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою.

Робота з батьками у 2020/2021 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу педагогів, батьків та вихованців.

Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователем-методистом, вихователями груп, медичними працівниками, іншими спеціалістами з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Робота з батьками проводилась у форматі частково дистанційної роботи групових та індивідуальних консультацій, бесід, батьківських зборів шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі через використання ІКТ.

Для забезпечення інформування батьків та громадськості про діяльність колективу оформлені інформаційні стенди, створені батьківські групи в соцмережах інтернет простору, працює сайт ДНЗ №43 «Сонечко». Завдяки цьому, ми маємо можливість висвітлювати важливі моменти із життя нашого закладу.

Проведені заходи позитивно сприймалися батьківською громадою та давали змогу формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей.

РОБОТА З ПІЛЬГОВИМ КОНТИНГЕНТОМ ДНЗ

Адміністрація дошкільного закладу тримає на контролі виявлення та соціальний захист дітей пільгових категорій. Ці діти в повному обсязі користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством. При формуванні дитячого контингенту враховується попередня реєстрація батьків на паперових носіях та у електронній черзі на сайті ДНЗ. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні-жовтні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ № 43. Практичним психологом були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми з багатодітних сімей, дітьми з сімей учасників АТО, ООС. З батьками, які відносились до пільгових категорій громадян було проведено роз’яснювальну роботу щодо права користування пільгами.

Всього дітей пільгових категорій в 2020/2021 н.р. було 36 з них:

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 7;

- діти з інвалідністю - 3;

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил), які мають відповідні документи, що підтверджують статус – 5;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -3;

- діти з багатодітних сімей -18.

Всі діти вищеперерахованих пільгових категорій отримували протягом 2020/2021 н.р. 50%, безоплатне харчування згідно рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.12.2018 № 272/2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 №232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 №113 з 01.01.2017», та на підставі наданих заяв, документів, що підтверджують статус.

Практичним психологом Нелідіною Ю.М. надавалась консультативна допомога батькам та дітям вищезазначених категорій.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Стан здоров'я дітей на сьогодні викликає особливу заклопотаність. Тому, оздоровчий напрямок роботи є однією з найважливіших складових діяльності дошкільного закладу, який включає роботу спеціальних груп коригуючої гімнастики, проведення днів здоров’я, спортивні змагання, квести на спортивну тематику, проведення спортивних вікторин, динамічні паузи під час занять, проведення фізичних хвилинок. Спільна робота медичного та педагогічного персоналу полягає в організації оздоровлення дітей, виховання у них знань про своє здоров’я та здоров’я оточуючих і вміння його берегти, медико-педагогічного моніторингу за фізичним розвитком дітей.

Чільне місце в діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу посіло розв'язання завдань фізкультурно-оздоровчого розвитку. Виконання відповідних заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло фізичному розвитку дітей.

Зміст фізкультурно-освітньої роботи з дітьми будується на основі комплексної програми формування культури здоров’я дітей дошкільного віку Н.Ф. Денисенко. Така комплексна фізкультурно-просвітницька робота забезпечує успіх оздоровчої роботи.

Позитивним результатом цілеспрямованої роботи медичного персоналу та педагогічного колективу є зниження захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

Головне місце в забезпеченні достатньої рухової активності дітей посіли прогулянки. Раціональна організація режиму життя дітей протягом року, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності, допомогли досягти високої якості дошкільної освіти.

Висновки про стан роботи з реалізації здоров’язберігаючих технологій та психічного комфорту дітей, показали що не в повному обсязі забезпечені діти необхідним одягом для занять фізкультурою. Над вирішенням цього питання колектив ДНЗ працює постійно, виносячи проблеми на методичні заходи, батьківські збори.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування в дошкільному закладі здійснюється відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 983, річного плану роботи.

Оснащення медичного кабінету на 95 % відповідає переліку, затвердженому наказом МОН України від 30 серпня 2005 року №432/496 (ростомір; терези; шафа для збереження лікарських засобів; медичний стіл для проведення щеплень; холодильник; кварцові лампи; тонометр). Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного закладу № 43 для надання невідкладної медичної допомоги складає 90 %. Колективом дошкільного закладу проводиться планомірна робота по створенню оптимальних умов для проведення медичної та невідкладної медичної допомоги дітям.

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений медичними працівниками з фаховою освітою. У дошкільному закладі медичну роботу забезпечує старші медичні сестри: Ларіна Н.В. та Кузнецова І.О.

Планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

Керуючись санітарним правилами для дошкільних навчальних закладів щомісячно проводиться аналіз захворюваності дітей. На обліку в медичному кабінеті знаходиться 248 дітей, з них частохворіючих - 23 дітей. Розроблено заходи щодо роботи з ЧХД. На дошкільнят заведені картки індивідуального розвитку кожної дитини. Облік хворіючих дітей ведеться у «Журналі захворюваності».

В закладі на обліку діти з серцево-судинними захворюваннями - 24, захворюваннями ендокринної системи - 5, бронхолегеневі - 3, нервової системи - 6, моче вивідної - 2, опорно-рухового апарату-2.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема це:

1. Дотримання вимог санітарії.

2. Здійснення загартування вихованців.

3. Організація фізичного виховання.

4. Чітке дотримання режиму.

5. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань.

6. Взаємодія старшої медичної сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

Для збереження безпечної епідемічної ситуації проводиться контроль за здоров’ям працівників: кожні півроку всі працівники, згідно графіку, проходять медичний огляд, його результати та допуск до роботи фіксуються в індивідуальній медичній книжці. Згідно трудового стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності, також надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.

Кожного місяця сестра медична старша відвідує заняття з фізкультури, перевіряє стан здоров'я, дотримання норм фізичних навантажень, а також проводиться часове вимірювання кожної частини заняття. Вся інформація фіксується у «Журналі контролю за фізичним розвитком».

Санітарно-освітня робота серед працівників дошкільного закладу та батьків проводиться через загальні збори, випуск бюлетенів, бесіди, консультації, роботу Школи молодих батьків, папки-пересувки, фотостенди, тематичні добірки та ін. Оформлено дієвий стенд «Поради лікаря». На персональному сайті ДНЗ відкрита сторінка «Медичні поради» для батьків.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

З 01.01.2019 вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі змінилась. Батьки вносять плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 70% від вартості харчування за день: у групах ясел – 14,70 грн.; у групах садка - 21,00 грн.; з міського бюджету 30% вартості (рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.12.2018 № 272/2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 № 232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 № 113 з 01.01.2017»).

Щорічно проводиться косметичний ремонт приміщень харчоблоку. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням та посудом, які замінюються в разі необхідності.

ДНЗ забезпечений необхідною кількістю миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок бюджетних коштів.

З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання.

В середньому норми харчування виконувались на 94%.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалось за перспективним двотижневим меню.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2020/2021 року завозились централізовано тільки тих постачальників, які були визначені рішенням тендерного комітету.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад згідно заявок в повному обсязі.

Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», з метою розробки та впровадження ефективної системи НАССР в дошкільному закладі було:

-- створена робоча група по розробці та впровадженню принципів НАССР в ДНЗ;

--затверджено Положення про групу безпечності харчових продуктів (БХП); розроблено план роботи групи БХД (безпечності харчових продуктів) на 2020/2021 н.р.;

--розроблено Паспорт харчоблоку ДНЗ №43 «Сонечко».

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі оновлена та розроблена картотека страв. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ДНЗ № 43 «Сонечко» проводиться відповідна робота.

Особистий прийом громадян в ДНЗ №43 проводиться регулярно у встановлені дні, години та у зручний для громадян час. Прийомними днями завідувача дошкільного закладу визначено понеділок (з 14-00 до 17-00) та п’ятниця (з 9-00 до 12-00). Інформація про особистий прийом громадян розміщена на інформаційному стенді ДНЗ та на офіційному сайті закладу. Батьки, працівники ДНЗ ознайомлені з графіком особистого прийому громадян завідувачем ДНЗ №43 «Сонечко»

Упродовж 2020/2021 року кількість осіб, які побували на особистому прийомі, становить 26 особи.

Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян, стосуються влаштування дітей до дошкільного закладу та з інших питань, а саме:

- з питань електронної реєстрації – 10 осіб (6, звернень задовільнено - роз’яснено правила електронної реєстрації, реєстратором закладу поставлено дітей на електронну чергу; 4, зверталися по цьому питанню по телефону дані рекомендації);

- з питань зарахування дитини до ДНЗ (комплектація) – 4 особи ( 4 звернення задовільнено, для дітей віком від 2 до 3 років);

- з питань відрахування (або переведення до іншого ДНЗ) дитини з - 5 осіб (дітей відраховано згідно заяв батьків та з причини переходу до інших ДНЗ мікрорайону, переїзд);

- з питань тимчасового перебування дитини вдома за рекомендацією сімейного лікаря, або дільничного лікаря - педіатра – 3 особи, звернення задовільнено;

- з соціальних питань – 4 особи ( 4 звернення задовільнено - надання довідки за місцем вимоги)

За звітний період до ДНЗ №43 «Сонечко» було 5 письмових звернень та звернень на електронну адресу закладу (1 від батьків, 4 від Державної служби захисту прав дітей та сім’ї). Всі звернення потребували додаткового вивчення, тому розглядалися вчасно, об’єктивно, конкретно.

УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Значна увага в розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Дошкільний заклад забезпечено миючими засобами, господарчими товарами, медикаментами, щоквартально відповідно до запиту заступника завідувача господарства.

Проводилась робота по пошуку додаткових джерел фінансування, залучення спонсорських коштів, робота з батьківським комітетом, щодо поліпшення умов перебування дітей у садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески висвітлювалися на сайті ДНЗ.

Завдяки фінансуванню з Державного та місцевого бюджетів було

-- закінчено заміну старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові;

-- налагоджено користування гарячою водою в медичному ізоляторі;

-- частково відремонтовано систему водопостачання в підвальному приміщенні та за межами будівлі закладу;

-- придбано 6 двоярусних ліжок для дітей старшої групи;

-- замінено 5 дитячих шаф для роздягання;

-- встановлено 8 ламп аварійного освітлення;

-- замінено двері в щитову електричну кімнату на нові пожежозахисті.

Завдяки благодійній допомозі батьків у 2020/2021 н. р. було придбано:

-- жалюзі на вікна в групові кімнати 3-х груп;

-- пиловсмоктувачи в 4 групи;

-- дошки-мольберти в 4 групи;

-- телевізор в групу інклюзивного навчання;

-- шафа для роздягання працівникам харчоблоку;

-- 5 бактерицидні ламп;

-- полиця під дидактичний матеріал в інклюзивну групу;

-- балансир для дітей з ООП

-- шафа-вішалка для рушників 10 шт.

Всі придбання оформлені згідно нормативної документації.

Від імені адміністрації закладу висловлюю подяку всім працівникам ДНЗ № 43 «Сонечко», батькам вихованців, які небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.

Завідувач дошкільного

навчального закладу №43 Олена ЗЕЛЕНКОВСЬКА

Кiлькiсть переглядiв: 290

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.