ПОГОДЖЕНО

педагогічною радою дошкільного навчального

закладу № 43 «Сонечко» комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач дошкільного навчального

закладу № 43 «Сонечко» комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

_______ Олена ЗЕЛЕНКОВСЬКА

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

дошкільного навчального закладу43"Сонечко"комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

на 2017-2022 н.р.

1. Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад № 43 «Сонечко» комбінованого типу є складовою загальнодержавної освітньої системи. Керівництво функціонуванням і розвитком дошкільного закладу здійснює керівник закладу та управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Модернізація дошкільного навчального закладу спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг, на реалізацію Базового компоненту –як Державного стандарту дошкільної освіти. Це вимагає зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, забезпечення ефективної підготовки педагогів – дошкільників, орієнтує на використання природних чинників в умовах формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільника.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку дошкільного навчального закладу на 2017-2022 роки є державні документи:

Конституція України,

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про охорону дитинства»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Стратегічні завдання

- виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття);

- удосконалення методичної роботи та її організація; - формування функціональної системи творчої діяльності вихователів та вихованців в умовах громадянської освіти;

- створення відповідного оточуючого середовища для у дошкільному закладі;

- оновлення навчально – виховного процесу на основі сучасних педагогічних виховних технологій та останніх психолого – педагогічних досягнень;

- забезпечення навчально – виховного процесу, створення умов для всебічного психологічного розвитку дітей різних вікових груп; допомога вихователям в питаннях психолого – виховної сфери вихованців;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально – виховного процесу в дошкільному закладі.

Провідними принципами розвитку дошкільної освіти є:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти

- популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку

- виховання вільної особистості з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

- забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;

- збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

- поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільної освіти.

Програма розвитку дошкільної освіти визначаєпріоритетні напрями:

ü спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти;

ü духовна зорієнтованість та демократизація освіти, діалогічна цілісність «вихователь ↔ дитина»;

ü підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері дошкільної освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;

ü індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, впровадження підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів за дистанційною формою навчання;

ü створення інформаційно -навчального середовища;

ü охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їхнього особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;

ü формування навичок свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я дітей.

2. Мета і завдання розвитку дошкільної освіти

Мета розвитку дошкільної освіти – забезпечення конституційних прав і щодо доступності здобуття дошкільної освіти.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчального закладу;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей.

3.Умови реалізації Концепції:

ü запровадження нових педагогічних та управлінських технологій;

ü підвищення якості дошкільної освіти;

ü впровадження інноваційних технологій, кращого досвіду щодо фізичного здоров'я дітей, здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій, соціально-оздоровчих проектів;

ü доступність дошкільної освіти для дітей з особливими потребами (з вадами мовлення, зору,психічного розвитку);

ü прозорість та доступність дошкільної освіти навчального закладу серед батьківського загалу чи осіб ,що їх заміняють.

4. Очікувані результати реалізації заходів Програми, методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами реалізації Програми розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:

ü оновлення змісту дошкільної освіти;

ü сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи;

ü морально-духовний розвиток дитини, виховання ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я», здатність приймати самостійні

ü рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися,проявляти свій потенціал;

ü підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;

ü раціональне використання ідей перспективного досвіду та розробка авторських освітніх проектів, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

ü систематичне включення ІКТ в освітній процес;

ü надання додаткових освітніх послуг;

ü активна участь громадськості, батьків у формуванні освітньої діяльності закладу;

ü покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися через звітування керівника щорічно.

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» реалізується через залучення позабюджетних коштів спонсорів, меценатів, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригується бюджетними коштами міста та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

Програма розвитку дошкільного навчального закладу № 43 «Сонечко» була прийнята в 2017 році та розрахована на період з 2017 року до 2022 року та спрямована на особистісний розвиток, відкритість дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.