ПОГОДЖЕНО

педагогічною радою дошкільного навчального

закладу № 43 «Сонечко» комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач дошкільного навчального

закладу № 43 «Сонечко» комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

_______ Олена ЗЕЛЕНКОВСЬКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

дошкільного навчального закладу43"Сонечко"комбінованого типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

на 2021-2022 н.р.

РозділІ.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №43 «СОНЕЧКО» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад №43 «Сонечко» Мелітопольської міської ради Запорізької області
Адреса закладу 72301, Запорізька обл. м.Мелітополь, вул.Олеся Гончара , б. 45
Телефон +38(0619) 42 12 70
E-mail dnz43lena@gmail.com
сайт http://melitopol-dnz43.edukit.zp.ua/
Прізвище, ім’я, по-батькові завідувача закладу Зеленковська Олена Юріївна
Прізвище, ім’я, по-батькові вихователя-методиста закладу Шипова Наталія Василівна
Дата заснування закладу 06.11.1976
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту
Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом Заклад комбінованого типу
Мова навчання Українська
Перелік навчальних програм Комплексні основні програми: -Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» (наук.кер. – Богуш А.М., упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В., -" Оберіг" програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. Кер. Богуш Л.В.) Григоренко Г.І.. Дорошенко З.П. та ін..) – нове видання 2015 року. Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби: -Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.) -Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.) -Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт.– Бартєнєва Л.І.)
Режим роботи закладу з 06.30 до 17.00 чергова група з 6.00 до 18.00 5-денний робочий тиждень
Кількість педагогічних працівників 29
Кількість функціонуючих груп Всього груп – 12: - раннього віку – 3; - дошкільного віку – 9 з них: - інклюзивна - 1; - логопедична - 1

Мета програми:

створення інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і

доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в межах вікової

компетентності дітей від 2 до 6 (7) років із поступовим ускладненням

змістовної наповнюваності в кожному віковому періоді.

Основні завдання програми:

· створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

· удосконалення освітнього процесу за пріоритетним народознавчим напрямом роботи.

· підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

· забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

· здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом використання освітніх технологій та методик;

· удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

· оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

· модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Структура програми:

інформаційні відомості;

основні освітні завдання;

загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання

здобувачів освіти;

перелік, зміст і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх

вивчення;

форми організації освітнього процесу;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Перспективи виконання програми:

сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх

компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний

психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до

навчання у школі, визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є

обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати:

Для вихованців і батьків:

– кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного

особистісного росту;

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

– забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу кожної

дитини;

– кожна нужденна сім’я отримає консультативну допомогу у вихованні і

розвитку дітей, право участі і контролю освітньої діяльності ДНЗ;

– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному

навчанню дитини в школі;

– система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної

майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових

компетенцій дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних

технологій;

- підтримка інноваційної діяльності.

Розділ2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти протягом 2021/2022 н.р.:

Конституція України

Державна національна програма «Освіта» ( Україна – ХХІ століття)

Національна доктрина розвитку України у ХХІ столітті

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про мови»

Конвенція про права дитини

Положення про дошкільний заклад України

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Гранично допустиме навантаження на дитину

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Інструктивно – методичні документи:

Концепція громадянського виховання особистості

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості

освіти в Україні» (від 20.03.08 р.. № 244/2008)

Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (від 13.10.2015 р. № 580/2015)

Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу ДНЗ»

(від 06.06.2005 р. № 1/9 - 306)

Інструктивно – методичні листи МОН, МОНмолодьспорту України:

«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні

заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9 -583)

«Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної

освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 р. № 1/9-546)

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів

освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчаль ному році» /додаток до листа МОН України від 02.07.2019р. № 1/9 –419

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 серпня

наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Під час літнього оздоровчого періоду з вихованцями проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Мережа закладу становить 12 вікових груп:

3 групи – раннього віку;

2 групи – молодшого дошкільного віку;

3 групи – середнього дошкільного віку;

4 група – старшого дошкільного віку.

Логопедична група - для дітей середнього дошкільного віку .

Інклюзивна група – для дітей старшого дошкільного віку.

Навчальне навантаження

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», лист

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.10 року №1.4/18-

3082 в ДНЗ «Сонечко» використовують такі види занять: тематичні,

комплексні, інтегровані, контрольно-діагностичні.

Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та

форми власності».

Тривалість занять становить:

- у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10-12 хвилин

- у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15-20 хвилин;

- у середній групі (5-й рік життя) – 20-25 хвилин;

- у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25-30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Відповідно до вирішення ключових завдань, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2020-2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Робочий навчальний план

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

№43 «Сонечко» Мелітопольської міської ради

на 2021 - 2022 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
Рання ( від 2 до 3 років) Молодша Середня Старша (від 5 до 6 років)
(від 3 до 4 років) (від 4 до 5 років)
Ознайомлення із соціумом 0,5 0,5 1 1
Ознайомлення з навколишнім світом 0,5 0,5 1 1
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1
Художньо-продуктивна діяльність: Образотворча діяльність Музична діяльність Літературна діяльність 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Сенсорний розвиток 1 - - -
Логіко-математичний розвиток - 1 1 1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 1 1 2
Здоров’я та фізичний розвиток 2 2 2 2
Корекційні заняття - - - 4
Загальна кількість занять на тиждень 9 11 12 15
Гурток англійської мови - 3 3 3
Максимальна кількість занять на тиждень 9 14 15 18
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,5 3,5 5,0 7,5

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять–спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – трьохорганізованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із І молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років 20 хвилин від 4 до 5 років – 25 хвилин; від 5 до 6 років – 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та ін.

Надання додаткових освітніх послуг (гурткова робота)

в ДНЗ «Сонечко» в 2021-2022 н.р. з метою розвитку особистості

дошкільника організувати роботу гуртків :

- «Мудрі шахи» (розвиток інтелект. здібностей) Шевельова Н.В.

- «Співаночка» (розвиток вокальних здібност.); Олексієнко І.В.

- «Капітошка» (розвиток хореограф. здібностей); Алафінова Л.В.

- «Сонячні промінчики» (театральна діяльність); Дерюгіна Н.В.

- «Wonder Kids» (англійська мова для дошкільн.); Кудріч Т.А.

- Уроки Гнома-економа (економічне виховання) Ушакова І.М.

Зміст освітнього процесу в закладі у 2021-2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента передбачає:

Освітня лінія Зміст освітнього процесу
Особистість дитини - формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; - виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.
Дитина в соціумі -формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства
Дитина в природному довкіллі Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність; дотримування правил природокористування.
Мовлення дитини засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.
Дитина в світі культури формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування життєвих навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.
Гра дитини розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Сформованість цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності, оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки .

Розділ 3. ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ІННОВАЦІЙНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЬНІСТЬ

В 2021/2022 н.р. педагогічний колектив дошкільного навчального закладу

№43 «Сонечко» продовжить роботу над методичною темою міста:

«Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через

професійну компетентність педагогів»;

та над проблемною темою дошкільного закладу:

«Арт-педагогіка як інноваційна технологія особистісно-орієнтованого

навчання та виховання дітей дошкільного віку»/ перший рік /

Пріоритетні завдання на 2021 – 2022 н.р.:

Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього

простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості

дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та

реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Розширювати роботу з формування у дітей початкових уявлень про дії

та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;

Формувати позитивну „Я-концепцію” дошкільника на основі

самопізнання та самоприйняття;

Розширювати знання учасників освітнього процесу щодо основних

завдань, форм і методів соціальної і фінансової освіти дошкільників.

Продовжувати створювати умови для функціонування інклюзивної

групи в ЗДО та забезпечувати здійснення індивідуального психолого-

педагогічного супроводу дитини, що виховується і навчається в

інклюзивній групі.

Шляхи реалізації завдань:

- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

- Блочно-тематичне планування.

- Організація розвивального середовища.

- Інтеграція різних видів діяльності.

- Використання освітніх технологій.

- Співпраця з родинами вихованців на засадах партнерства.

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2022 року:

1. Оздоровчі завдання:

– створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців,

збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції

шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та

здоров’яформувальних освітніх технологій;

– дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних

навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування

їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;

– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей

протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;

– забезпечення умов для загартування дитячого організму;

2.Освітні завдання:

– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності,

реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей;

– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей

з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих

спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої

літератури;

– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних

специфічних видів дитячої діяльності;

– планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.

Розділ 4. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Якісний склад педагогічних працівників на 2021-2022н.р.

Посади Всього Освіта Зараза навчання Тарифний розряд Категорія Звання Діагностика Держ мова
Непов баз вища Повна вища спеціаліст друга перша вища Акт-творчий високий достатній середній низький критичний Добр вол розуміють Не волод.
фахова Не фах. фахова Не фах.
Завідувач 1 1 1 1
Вих. - методист 1 1 1 1
Вихователі 22 1 19 2 1 6 7 5 3 3 3 3 6 9 1 0 21 1
Музичні керівники 2 1 1 1 1 2 2
Вчитель - логопед 1 1 1 1 1
Практичний психолог 1 1 1 1 1

Предметно-просторове середовище закладу

сучасне, розвивальне, як вкожній віковій групі так і в ДНЗ в цілому. До поповнення ігрових осередків залучаються і батьки вихованців шляхом участі в акціях по виготовленню різних дидактичних матеріалів та іграшок власними руками. Проте, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу перебуває насередньому рівні, враховуючи необхідність забезпечення іграшками танавчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового танавчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

- музично-спортивна зала;

- кабінет психолога;

- мультимедійне обладнання (облаштоване в музично-спортивній залі);

- 2 комп’ютера;

- 1 принтер;

- 10 ноутбуків.

Розділ 5. ПОРТРЕТ ДИТИНИ НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ДО ШКОЛИ

Психофізіологічний розвиток:

- має зрілі мозкові структури та функції;

- характерною є відносно стабільність та рухливість нервової системи;

- проявляє достатню рухову активність;

- проявляє умілість рук, практичну вправність;

- здорова, не має хронічних хвороб;

- володіє основними гігієнічними навичками;

- знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим

відрізняється від представників протилежної статі;

- володіє основами безпеки життєдіяльності;

- працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;

- користується як провідною правою/лівою рукою;

- не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

- володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища

навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

- уміє концентрувати увагу, виконує вимоги за інструкцією дорослого;

- диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну,

тактильну);

- здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення,

класифікації;

- усвідомлює основні зв’язки між явищами;

- має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює;

- встановлює логічну послідовність дій;

- відтворює зразок на вимогу;

- робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

- розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує звуки у слова; -

знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні

речення;

- диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші

зміни цифрових рядів;

- розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;

- знає деякі основи початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

- хоче йти до школи;

- вирізняється високою допитливістю – розвинена пізнавальна мотивація;

- може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на

користь соціально важливого;

- має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

- свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

- зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

- у соціально прийнятий спосіб само реалізується, самостверджується;

- має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

- переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

- сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх

впливів, чутлива до нього;

- знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями,

тональністю голосу;

- адекватно виражає свої ставлення,настрій, стан;

- утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

- чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути

суголосною стану та настрою інших;

- оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття

гумору;

- володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально-

прийнятий спосіб.

Розвиток вольової сфери:

- свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

- концентрує увагу на завданні,певний час не відволікається;

- мобілізує себе на розв’язання завдань;

- розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

- звертається по допомогу лише у разі об’єктивної необхідності;

- конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

- доводить розпочате до кінця;

- може відстояти власну думку;

- визнає свої помилки;

- дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

- приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

- відкрита контактам, комунікабельна;

- прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

- уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

- узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

- реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та -

діяльності соціальних норм і правил;

- намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, - -

може дійти згоди, домовитися;

- орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню

етичну інстанцію;

- усвідомлює межі схвалювальної і соціально неприйнятої поведінки;

- має більш-менш адекватну самооцінку;

- поважає себе та інших;

- має сформований дитячий світогляд, елементарну систему ставлень

Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.